Documentation Home
MySQL 8.4 Reference Manual
Related Documentation Download this Manual
PDF (US Ltr) - 39.8Mb
PDF (A4) - 39.9Mb
Man Pages (TGZ) - 257.9Kb
Man Pages (Zip) - 364.9Kb
Info (Gzip) - 4.0Mb
Info (Zip) - 4.0Mb


MySQL 8.4 Reference Manual  /  ...  /  Quick Reference: NDB Cluster SQL Statements

25.6.20 快速参考:NDB 集群 SQL 语句

本节讨论了一些用于管理和监控连接到 NDB 集群的 MySQL 服务器的 SQL 语句,以及在某些情况下提供有关集群自身信息的语句。

 • SHOW ENGINE NDB STATUS, SHOW ENGINE NDBCLUSTER STATUS

  此语句的输出包含了服务器对集群的连接信息、NDB 集群对象的创建和使用情况以及 NDB 集群复制的二进制日志记录。

  请参阅 第 15.7.7.16 节,“SHOW ENGINE 语句”,了解如何使用这些语句以及获取更多详细信息。

 • SHOW ENGINES

  此语句可用于确定 MySQL 服务器是否启用了集群支持,并且如果启用,是否处于活动状态。

  请参阅 第 15.7.7.17 节,“SHOW ENGINES 语句”,获取更多详细信息。

  Note

  这条声明不支持一个LIKE子句。然而,您可以使用LIKE来过滤查询,针对信息架构的ENGINES表,这在下一个项目中讨论。

 • SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.ENGINES [WHERE ENGINE LIKE 'NDB%']

  这与SHOW ENGINES相同,但使用了ENGINES表来自INFORMATION_SCHEMA数据库。与使用SHOW ENGINES语句不同,这允许通过LIKE子句过滤结果,并选择特定的列以获取可能在脚本中有用的信息。例如,以下查询显示服务器是否支持NDB,以及如果是的话,它是否已启用:

  mysql> SELECT ENGINE, SUPPORT FROM INFORMATION_SCHEMA.ENGINES
    ->  WHERE ENGINE LIKE 'NDB%';
  +------------+---------+
  | ENGINE   | SUPPORT |
  +------------+---------+
  | ndbcluster | YES   |
  | ndbinfo  | YES   |
  +------------+---------+

  如果不启用 NDB 支持,上述查询将返回一个空集。请参阅第 28.3.13 节,“INFORMATION_ SCHEMA ENGINES 表”,获取更多信息。

 • SHOW VARIABLES LIKE 'NDB%'

  这条语句提供了大多数与NDB 存储引擎相关的服务器系统变量及其值,示例如下:

  mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'NDB%';
  +--------------------------------------------+----------------------------------+
  | Variable_name               | Value              |
  +--------------------------------------------+----------------------------------+
  | ndb_allow_copying_alter_table       | ON                |
  | ndb_applier_allow_skip_epoch        | OFF               |
  | ndb_applier_conflict_role         | NONE               |
  | ndb_autoincrement_prefetch_sz       | 512               |
  | ndb_batch_size               | 32768              |
  | ndb_blob_read_batch_bytes         | 65536              |
  | ndb_blob_write_batch_bytes         | 65536              |
  | ndb_clear_apply_status           | ON                |
  | ndb_cluster_connection_pool        | 1                |
  | ndb_cluster_connection_pool_nodeids    |                 |
  | ndb_connectstring             | 127.0.0.1            |
  | ndb_data_node_neighbour          | 0                |
  | ndb_default_column_format         | FIXED              |
  | ndb_deferred_constraints          | 0                |
  | ndb_distribution              | KEYHASH             |
  | ndb_eventbuffer_free_percent        | 20                |
  | ndb_eventbuffer_max_alloc         | 0                |
  | ndb_extra_logging             | 1                |
  | ndb_force_send               | ON                |
  | ndb_fully_replicated            | OFF               |
  | ndb_index_stat_enable           | ON                |
  | ndb_index_stat_option           | loop_enable=1000ms,
  loop_idle=1000ms,loop_busy=100ms,update_batch=1,read_batch=4,idle_batch=32,
  check_batch=8,check_delay=10m,delete_batch=8,clean_delay=1m,error_batch=4,
  error_delay=1m,evict_batch=8,evict_delay=1m,cache_limit=32M,cache_lowpct=90,
  zero_total=0                                  |
  | ndb_join_pushdown             | ON                |
  | ndb_log_apply_status            | OFF               |
  | ndb_log_bin                | OFF               |
  | ndb_log_binlog_index            | ON                |
  | ndb_log_empty_epochs            | OFF               |
  | ndb_log_empty_update            | OFF               |
  | ndb_log_exclusive_reads          | OFF               |
  | ndb_log_fail_terminate           | OFF               |
  | ndb_log_orig                | OFF               |
  | ndb_log_transaction_compression      | OFF               |
  | ndb_log_transaction_compression_level_zstd | 3                |
  | ndb_log_transaction_dependency       | OFF               |
  | ndb_log_transaction_id           | OFF               |
  | ndb_log_update_as_write          | ON                |
  | ndb_log_update_minimal           | OFF               |
  | ndb_log_updated_only            | ON                |
  | ndb_metadata_check             | ON                |
  | ndb_metadata_check_interval        | 60                |
  | ndb_metadata_sync             | OFF               |
  | ndb_mgm_tls                | relaxed             |
  | ndb_mgmd_host               | 127.0.0.1            |
  | ndb_nodeid                 | 0                |
  | ndb_optimization_delay           | 10                |
  | ndb_optimized_node_selection        | 3                |
  | ndb_read_backup              | ON                |
  | ndb_recv_thread_activation_threshold    | 8                |
  | ndb_recv_thread_cpu_mask          |                 |
  | ndb_replica_batch_size           | 2097152             |
  | ndb_replica_blob_write_batch_bytes     | 2097152             |
  | ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip    | 10                |
  | ndb_report_thresh_binlog_mem_usage     | 10                |
  | ndb_row_checksum              | 1                |
  | ndb_schema_dist_lock_wait_timeout     | 30                |
  | ndb_schema_dist_timeout          | 120               |
  | ndb_schema_dist_upgrade_allowed      | ON                |
  | ndb_show_foreign_key_mock_tables      | OFF               |
  | ndb_slave_conflict_role          | NONE               |
  | ndb_table_no_logging            | OFF               |
  | ndb_table_temporary            | OFF               |
  | ndb_tls_search_path            | $HOME/ndb-tls          |
  | ndb_use_copying_alter_table        | OFF               |
  | ndb_use_exact_count            | OFF               |
  | ndb_use_transactions            | ON                |
  | ndb_version                | 524544              |
  | ndb_version_string             | ndb-8.4.0            |
  | ndb_wait_connected             | 120               |
  | ndb_wait_setup               | 120               |
  | ndbinfo_database              | ndbinfo             |
  | ndbinfo_max_bytes             | 0                |
  | ndbinfo_max_rows              | 10                |
  | ndbinfo_offline              | OFF               |
  | ndbinfo_show_hidden            | OFF               |
  | ndbinfo_table_prefix            | ndb$               |
  | ndbinfo_version              | 524544              |
  +--------------------------------------------+----------------------------------+
  74 rows in set (0.01 sec)

  请参阅第 7.1.8 节,“服务器系统变量”,获取更多信息。

 • SELECT * FROM performance_schema.global_variables WHERE VARIABLE_NAME LIKE 'NDB%'

  这条语句是SHOW VARIABLES 语句的等效版本,提供几乎相同的输出,示例如下:

  mysql> SELECT * FROM performance_schema.global_variables
    ->  WHERE VARIABLE_NAME LIKE 'NDB%';
  +--------------------------------------+---------------------------------------+
  | VARIABLE_NAME            | VARIABLE_VALUE            |
  +--------------------------------------+---------------------------------------+
  | ndb_allow_copying_alter_table    | ON                  |
  | ndb_autoincrement_prefetch_sz    | 512                  |
  | ndb_batch_size            | 32768                 |
  | ndb_blob_read_batch_bytes      | 65536                 |
  | ndb_blob_write_batch_bytes      | 65536                 |
  | ndb_clear_apply_status        | ON                  |
  | ndb_cluster_connection_pool     | 1                   |
  | ndb_cluster_connection_pool_nodeids |                    |
  | ndb_connectstring          | 127.0.0.1               |
  | ndb_data_node_neighbour       | 0                   |
  | ndb_default_column_format      | FIXED                 |
  | ndb_deferred_constraints       | 0                   |
  | ndb_distribution           | KEYHASH                |
  | ndb_eventbuffer_free_percent     | 20                  |
  | ndb_eventbuffer_max_alloc      | 0                   |
  | ndb_extra_logging          | 1                   |
  | ndb_force_send            | ON                  |
  | ndb_fully_replicated         | OFF                  |
  | ndb_index_stat_enable        | ON                  |
  | ndb_index_stat_option        | loop_enable=1000ms,loop_idle=1000ms,
  loop_busy=100ms,update_batch=1,read_batch=4,idle_batch=32,check_batch=8,
  check_delay=10m,delete_batch=8,clean_delay=1m,error_batch=4,error_delay=1m,
  evict_batch=8,evict_delay=1m,cache_limit=32M,cache_lowpct=90,zero_total=0   |
  | ndb_join_pushdown          | ON                  |
  | ndb_log_apply_status         | OFF                  |
  | ndb_log_bin             | OFF                  |
  | ndb_log_binlog_index         | ON                  |
  | ndb_log_empty_epochs         | OFF                  |
  | ndb_log_empty_update         | OFF                  |
  | ndb_log_exclusive_reads       | OFF                  |
  | ndb_log_orig             | OFF                  |
  | ndb_log_transaction_id        | OFF                  |
  | ndb_log_update_as_write       | ON                  |
  | ndb_log_update_minimal        | OFF                  |
  | ndb_log_updated_only         | ON                  |
  | ndb_metadata_check          | ON                  |
  | ndb_metadata_check_interval     | 60                  |
  | ndb_metadata_sync          | OFF                  |
  | ndb_mgmd_host            | 127.0.0.1               |
  | ndb_nodeid              | 0                   |
  | ndb_optimization_delay        | 10                  |
  | ndb_optimized_node_selection     | 3                   |
  | ndb_read_backup           | ON                  |
  | ndb_recv_thread_activation_threshold | 8                   |
  | ndb_recv_thread_cpu_mask       |                    |
  | ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip | 10                  |
  | ndb_report_thresh_binlog_mem_usage  | 10                  |
  | ndb_row_checksum           | 1                   |
  | ndb_schema_dist_lock_wait_timeout  | 30                  |
  | ndb_schema_dist_timeout       | 120                  |
  | ndb_schema_dist_upgrade_allowed   | ON                  |
  | ndb_show_foreign_key_mock_tables   | OFF                  |
  | ndb_slave_conflict_role       | NONE                 |
  | ndb_table_no_logging         | OFF                  |
  | ndb_table_temporary         | OFF                  |
  | ndb_use_copying_alter_table     | OFF                  |
  | ndb_use_exact_count         | OFF                  |
  | ndb_use_transactions         | ON                  |
  | ndb_version             | 524308                |
  | ndb_version_string          | ndb-8.4.0              |
  | ndb_wait_connected          | 30                  |
  | ndb_wait_setup            | 30                  |
  | ndbinfo_database           | ndbinfo                |
  | ndbinfo_max_bytes          | 0                   |
  | ndbinfo_max_rows           | 10                  |
  | ndbinfo_offline           | OFF                  |
  | ndbinfo_show_hidden         | OFF                  |
  | ndbinfo_table_prefix         | ndb$                 |
  | ndbinfo_version           | 524308                |
  +--------------------------------------+---------------------------------------+

  SHOW VARIABLES 语句不同的是,可以选择单独的列。例如:

  mysql> SELECT VARIABLE_VALUE 
    ->  FROM performance_schema.global_variables
    ->  WHERE VARIABLE_NAME = 'ndb_force_send';
  +----------------+
  | VARIABLE_VALUE |
  +----------------+
  | ON       |
  +----------------+

  一个更有用的查询如下所示:

  mysql> SELECT VARIABLE_NAME AS Name, VARIABLE_VALUE AS Value
     >  FROM performance_schema.global_variables
     >  WHERE VARIABLE_NAME
     >   IN ('version', 'ndb_version',
     >    'ndb_version_string', 'ndbinfo_version');
  +--------------------+---------------+
  | Name        | Value     |
  +--------------------+---------------+
  | ndb_version    | 524544    |
  | ndb_version_string | ndb-8.4.0   |
  | ndbinfo_version  | 524544    |
  | version      | 8.4.0-cluster |
  +--------------------+---------------+
  4 rows in set (0.00 sec)

  对于更多信息,请参阅第29.12.15节,“性能_schema状态变量表”,以及第7.1.8节,“服务器系统变量”

 • SHOW STATUS LIKE 'NDB%'

  这个语句可以一目了然地判断MySQL服务器是否作为集群SQL节点运行,如果是的话,它还会提供MySQL服务器的集群节点ID、连接到的集群管理服务器的主机名和端口,以及集群中的数据节点数量,示例如下:

  mysql> SHOW STATUS LIKE 'NDB%';
  +----------------------------------------------+-------------------------------+
  | Variable_name                | Value             |
  +----------------------------------------------+-------------------------------+
  | Ndb_metadata_detected_count         | 0               |
  | Ndb_cluster_node_id             | 100              |
  | Ndb_config_from_host             | 127.0.0.1           |
  | Ndb_config_from_port             | 1186             |
  | Ndb_number_of_data_nodes           | 2               |
  | Ndb_number_of_ready_data_nodes        | 2               |
  | Ndb_connect_count              | 0               |
  | Ndb_execute_count              | 0               |
  | Ndb_scan_count                | 0               |
  | Ndb_pruned_scan_count            | 0               |
  | Ndb_schema_locks_count            | 0               |
  | Ndb_api_wait_exec_complete_count_session   | 0               |
  | Ndb_api_wait_scan_result_count_session    | 0               |
  | Ndb_api_wait_meta_request_count_session   | 1               |
  | Ndb_api_wait_nanos_count_session       | 163446            |
  | Ndb_api_bytes_sent_count_session       | 60              |
  | Ndb_api_bytes_received_count_session     | 28              |
  | Ndb_api_trans_start_count_session      | 0               |
  | Ndb_api_trans_commit_count_session      | 0               |
  | Ndb_api_trans_abort_count_session      | 0               |
  | Ndb_api_trans_close_count_session      | 0               |
  | Ndb_api_pk_op_count_session         | 0               |
  | Ndb_api_uk_op_count_session         | 0               |
  | Ndb_api_table_scan_count_session       | 0               |
  | Ndb_api_range_scan_count_session       | 0               |
  | Ndb_api_pruned_scan_count_session      | 0               |
  | Ndb_api_scan_batch_count_session       | 0               |
  | Ndb_api_read_row_count_session        | 0               |
  | Ndb_api_trans_local_read_row_count_session  | 0               |
  | Ndb_api_adaptive_send_forced_count_session  | 0               |
  | Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_session | 0               |
  | Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_session | 0               |
  | Ndb_trans_hint_count_session         | 0               |
  | Ndb_sorted_scan_count            | 0               |
  | Ndb_pushed_queries_defined          | 0               |
  | Ndb_pushed_queries_dropped          | 0               |
  | Ndb_pushed_queries_executed         | 0               |
  | Ndb_pushed_reads               | 0               |
  | Ndb_last_commit_epoch_server         | 37632503447571        |
  | Ndb_last_commit_epoch_session        | 0               |
  | Ndb_system_name               | MC_20191126162038       |
  | Ndb_api_event_data_count_injector      | 0               |
  | Ndb_api_event_nondata_count_injector     | 0               |
  | Ndb_api_event_bytes_count_injector      | 0               |
  | Ndb_api_wait_exec_complete_count_slave    | 0               |
  | Ndb_api_wait_scan_result_count_slave     | 0               |
  | Ndb_api_wait_meta_request_count_slave    | 0               |
  | Ndb_api_wait_nanos_count_slave        | 0               |
  | Ndb_api_bytes_sent_count_slave        | 0               |
  | Ndb_api_bytes_received_count_slave      | 0               |
  | Ndb_api_trans_start_count_slave       | 0               |
  | Ndb_api_trans_commit_count_slave       | 0               |
  | Ndb_api_trans_abort_count_slave       | 0               |
  | Ndb_api_trans_close_count_slave       | 0               |
  | Ndb_api_pk_op_count_slave          | 0               |
  | Ndb_api_uk_op_count_slave          | 0               |
  | Ndb_api_table_scan_count_slave        | 0               |
  | Ndb_api_range_scan_count_slave        | 0               |
  | Ndb_api_pruned_scan_count_slave       | 0               |
  | Ndb_api_scan_batch_count_slave        | 0               |
  | Ndb_api_read_row_count_slave         | 0               |
  | Ndb_api_trans_local_read_row_count_slave   | 0               |
  | Ndb_api_adaptive_send_forced_count_slave   | 0               |
  | Ndb_api_adaptive_send_unforced_count_slave  | 0               |
  | Ndb_api_adaptive_send_deferred_count_slave  | 0               |
  | Ndb_slave_max_replicated_epoch        | 0               |
  | Ndb_api_wait_exec_complete_count       | 4               |
  | Ndb_api_wait_scan_result_count        | 7               |
  | Ndb_api_wait_meta_request_count       | 172              |
  | Ndb_api_wait_nanos_count           | 1083548094028         |
  | Ndb_api_bytes_sent_count           | 4640             |
  | Ndb_api_bytes_received_count         | 109356            |
  | Ndb_api_trans_start_count          | 4               |
  | Ndb_api_trans_commit_count          | 1               |
  | Ndb_api_trans_abort_count          | 1               |
  | Ndb_api_trans_close_count          | 4               |
  | Ndb_api_pk_op_count             | 2               |
  | Ndb_api_uk_op_count             | 0               |
  | Ndb_api_table_scan_count           | 1               |
  | Ndb_api_range_scan_count           | 1               |
  | Ndb_api_pruned_scan_count          | 0               |
  | Ndb_api_scan_batch_count           | 1               |
  | Ndb_api_read_row_count            | 3               |
  | Ndb_api_trans_local_read_row_count      | 2               |
  | Ndb_api_adaptive_send_forced_count      | 1               |
  | Ndb_api_adaptive_send_unforced_count     | 5               |
  | Ndb_api_adaptive_send_deferred_count     | 0               |
  | Ndb_api_event_data_count           | 0               |
  | Ndb_api_event_nondata_count         | 0               |
  | Ndb_api_event_bytes_count          | 0               |
  | Ndb_metadata_excluded_count         | 0               |
  | Ndb_metadata_synced_count          | 0               |
  | Ndb_conflict_fn_max             | 0               |
  | Ndb_conflict_fn_old             | 0               |
  | Ndb_conflict_fn_max_del_win         | 0               |
  | Ndb_conflict_fn_epoch            | 0               |
  | Ndb_conflict_fn_epoch_trans         | 0               |
  | Ndb_conflict_fn_epoch2            | 0               |
  | Ndb_conflict_fn_epoch2_trans         | 0               |
  | Ndb_conflict_trans_row_conflict_count    | 0               |
  | Ndb_conflict_trans_row_reject_count     | 0               |
  | Ndb_conflict_trans_reject_count       | 0               |
  | Ndb_conflict_trans_detect_iter_count     | 0               |
  | Ndb_conflict_trans_conflict_commit_count   | 0               |
  | Ndb_conflict_epoch_delete_delete_count    | 0               |
  | Ndb_conflict_reflected_op_prepare_count   | 0               |
  | Ndb_conflict_reflected_op_discard_count   | 0               |
  | Ndb_conflict_refresh_op_count        | 0               |
  | Ndb_conflict_last_conflict_epoch       | 0               |
  | Ndb_conflict_last_stable_epoch        | 0               |
  | Ndb_index_stat_status            | allow:1,enable:1,busy:0,
  loop:1000,list:(new:0,update:0,read:0,idle:0,check:0,delete:0,error:0,total:0),
  analyze:(queue:0,wait:0),stats:(nostats:0,wait:0),total:(analyze:(all:0,error:0),
  query:(all:0,nostats:0,error:0),event:(act:0,skip:0,miss:0),cache:(refresh:0,
  clean:0,pinned:0,drop:0,evict:0)),cache:(query:0,clean:0,drop:0,evict:0,
  usedpct:0.00,highpct:0.00)                           |
  | Ndb_index_stat_cache_query          | 0               |
  | Ndb_index_stat_cache_clean          | 0               |
  +----------------------------------------------+-------------------------------+

  如果MySQL服务器被编译支持NDB,但目前未连接到任何集群,那么该语句的输出中每一行的Value列都包含一个零或空字符串。

  请参阅第15.7.7.36节,“SHOW STATUS 语句”

 • SELECT * FROM performance_schema.global_status WHERE VARIABLE_NAME LIKE 'NDB%'

  这条语句提供与SHOW STATUS语句在前一项中讨论的输出类似。与使用SHOW STATUS不同,这可以通过SELECT语句在SQL中提取值,以便用于监控和自动化脚本的目的。

  要了解更多信息,请参阅第29.12.15节,“性能_schema 状态变量表”

 • SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS WHERE PLUGIN_NAME LIKE 'NDB%'

  这条语句从PLUGINS表的信息_schema中检索有关与NDB集群相关的插件的信息,例如版本、作者和许可证,如下所示:

  mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS
     >   WHERE PLUGIN_NAME LIKE 'NDB%'\G
  *************************** 1. row ***************************
        PLUGIN_NAME: ndbcluster
      PLUGIN_VERSION: 1.0
       PLUGIN_STATUS: ACTIVE
        PLUGIN_TYPE: STORAGE ENGINE
    PLUGIN_TYPE_VERSION: 80400.0
      PLUGIN_LIBRARY: NULL
  PLUGIN_LIBRARY_VERSION: NULL
       PLUGIN_AUTHOR: Oracle Corporation
    PLUGIN_DESCRIPTION: Clustered, fault-tolerant tables
      PLUGIN_LICENSE: GPL
        LOAD_OPTION: ON
  *************************** 2. row ***************************
        PLUGIN_NAME: ndbinfo
      PLUGIN_VERSION: 0.1
       PLUGIN_STATUS: ACTIVE
        PLUGIN_TYPE: STORAGE ENGINE
    PLUGIN_TYPE_VERSION: 80400.0
      PLUGIN_LIBRARY: NULL
  PLUGIN_LIBRARY_VERSION: NULL
       PLUGIN_AUTHOR: Oracle Corporation
    PLUGIN_DESCRIPTION: MySQL Cluster system information storage engine
      PLUGIN_LICENSE: GPL
        LOAD_OPTION: ON
  *************************** 3. row ***************************
        PLUGIN_NAME: ndb_transid_mysql_connection_map
      PLUGIN_VERSION: 0.1
       PLUGIN_STATUS: ACTIVE
        PLUGIN_TYPE: INFORMATION SCHEMA
    PLUGIN_TYPE_VERSION: 80400.0
      PLUGIN_LIBRARY: NULL
  PLUGIN_LIBRARY_VERSION: NULL
       PLUGIN_AUTHOR: Oracle Corporation
    PLUGIN_DESCRIPTION: Map between MySQL connection ID and NDB transaction ID
      PLUGIN_LICENSE: GPL
        LOAD_OPTION: ON

  您还可以使用SHOW PLUGINS语句来检索此信息,但该语句的输出不易于过滤。请参阅MySQL插件API,它描述了PLUGINS表中信息的来源和位置。

您还可以查询ndbinfo信息数据库以获取NDB集群的实时数据,了解许多NDB集群操作。请参阅第25.6.17节,“ndbinfo:NDB集群信息数据库”