Documentation Home
MySQL 8.4 Reference Manual
Related Documentation Download this Manual
PDF (US Ltr) - 39.8Mb
PDF (A4) - 39.9Mb
Man Pages (TGZ) - 257.9Kb
Man Pages (Zip) - 364.9Kb
Info (Gzip) - 4.0Mb
Info (Zip) - 4.0Mb


12.10.5 波罗的海字符集

波罗的海字符集涵盖了爱沙尼亚语、拉脱维亚语和立陶宛语。

 • cp1257 (Windows 波罗的海) 排序规则:

  • cp1257_bin

  • cp1257_general_ci (默认)

  • cp1257_lithuanian_ci

 • latin7 (ISO 8859-13 波罗的海) 排序规则:

  • latin7_bin

  • latin7_estonian_cs

  • latin7_general_ci (默认)

  • latin7_general_cs